DELE COTELE 3 | YOHANCITO, ADAN, YORDANO, MARCIANEKE, BALBI, PAILITA, JAIRO VERA , BAI, KING SAVAGGE MP3